Víte, že prapor a současný znak byl obci přidělen v roce 2004?

Novinky na stránkách
12.12.2017 - Rada obce

Zasedání rady obce dne 6.12.2017

12.12.2017 - Advent 2017

10.12.2017 - Zastupitelstvo obce

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Rudoltice konaného dne 30.11.2017

02.11.2017 - 2017

Rudoltický zpravodaj č.6/2017 vč. přílohy, listopad

27.09.2017 - Ceníky

Nový ceník služeb obce Rudoltice a společnosti Vision platný od 1.10.2017

10.12.2016 - Likvidace odpadu

Svozový plán odpadu pro rok 2018

Informace

 

 

Počasí


Sobota Neděle Pondělí

Úterý Středa Ćtvrtek

Statistika

TOPlist

Vyhlášky a nařízení

MÍSTNÍ POPLATKY PRO ROK 2017


Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Místní poplatek je stanoven Obecně závaznou vyhláškou obce Rudoltice č. 6/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Poplatník

(1)   Poplatek platí:

        a)  fyzická osoba,

1.  která má v obci trvalý pobyt,

2.  které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

3.  která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

4.  které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

      b)  fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

(2)   Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Sazba poplatku na kalendářní rok:  400 Kč

Osvobození a úlevy od místního poplatku:

(1)   Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je

a)     umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

b)     umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

c)     jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo

d)     umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,

e)     umístěna v domově pro osoby s pečovatelskou službou.

(2)  Od poplatku se dále osvobozuje:

a)     poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. a) narozený v příslušném kalendářním roce pro zbývající část tohoto roku,

b)     poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. a) po dobu výkonu trestu odnětí svobody nebo po dobu výkonu vazby, pokud ve výkonu trestu nebo ve výkonu vazby pobývá déle než 9 po sobě jdoucích kalendářních měsíců,

c)     poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. a) po dobu, kdy pobývá v zahraničí, pokud v zahraničí pobývá déle než 9 po sobě jdoucích kalendářních měsíců,

d)     poplatník, který má na území obce ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to od povinnosti platit poplatek dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky,

e)     poplatník přihlášený k trvalému pobytu na ohlašovně obecního úřadu.

Splatnost místního poplatku:

Místní poplatek je splatný nejpozději do 31. 3. 2017 a lze jej hradit v hotovosti přímo na obecním úřadu anebo bezhotovostním způsobem – převodem z účtu, a to následovně:

číslo účtu, na který lze platby zasílat: 5125611/0100

Tvorba variabilního symbolu: 337 + prvních šest čísel v rodném čísle + 0 /čísla se nesčítají/

Příklady variabilního symbolu:
- pokud je prvních šest čísel v rodném čísle: 755815, pak variabilní symbol bude vypadat takto: 3377558150

Tvorba specifického symbolu (pro kontrolu):
- majitelé rodinných domů uvádějí čp. svého domu, např. 95
- nájemníci obecních bytů uvádějí kromě čísla domu i číslo bytu, např. 61703

 

Nálepky na popelnice:

Nejpozději do 31. března 2017 je třeba si na podatelně obecního úřadu vyzvednout nálepku na popelnici, kterou bude nutné nejpozději do tohoto termínu na každou popelnici nalepit. Pokud popelnice nebude nálepkou nejpozději do 31. března 2017 označena, nebude po tomto termínu vyvezena! Nálepky budou předávány proti podpisu, a to v množství počtu popelnic, který poplatník vlastní.


Informace pro poplatníky:

 • Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik jeho poplatkové povinnosti, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
 • Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
  Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku


   

Místní poplatek ze psů

Místní poplatek je stanoven Obecně závaznou vyhláškou obce Rudoltice č. 3/2011 o místním poplatku ze psů.

Poplatník a předmět poplatku:

 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Rudoltice.
   
 2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.


Sazba poplatku na kalendářní rok činí:

a) za prvního psa v rodinném domě 100 Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v rod. domě 150 Kč,
c) za prvního psa v bytovém domě 300 Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v byt. domě 350 Kč,
e) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 50 Kč,
f) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. e) tohoto ustanovení 200 Kč.


Osvobození a úlevy od poplatku:

 1. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis . 
 2. Od poplatku se dále osvobozuje držitel psa z útulku v příslušném kalendářním roce, kdy došlo k jeho převzetí z útulku.
 3. Nárok na úlevu na poplatku má držitel psa, který je na jméno poplatníka trvale označen mikročipem, a to ve výši 50 % poplatku.


Splatnost místního poplatku:

Místní poplatek ze psů je splatný pouze v hotovosti, a to přímo na obecním úřadu nejpozději do 30.4.2017.
 

Informace pro poplatníky:

 • Poplatník je povinen psa přihlásit do 15 dnů ode dne nabytí psa.
 • Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek v poměrné výši, a to za každý i započatý měsíc, ve kterém existovala poplatková povinnost, se hradí 1/12 z příslušné sazby poplatku.
 • Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může správce zvýši na trojnásobek.
 • Do 15 dnů je poplatník povinen hlásit skutečnosti rozhodné pro zánik poplatkové povinnosti, a to písemně.
 • Při přihlášení bude vydána zdarma evidenční známka, která je pro další psy nepřenosná. Držitel by měl zajistit, aby známka byla u psa viditelně nošena.

 

Upozornění:

Přílohy jsou uloženy ve formátu PDF. Pro prohlížení PDF souborů je nutný Adobe prohlížeč. Zdarma jej lze stáhnout např. na stránkách výrobce zde.