Víte, že v roce 1802 obec zachvátil velký požár a zničil přes desítku hospodářských usedlostí?

Novinky na stránkách
13.11.2018 - Podzim v obci

Fotografie podzim 2018

07.11.2018 - Rada obce

Zasedání rady obce dne 1.11.2018

05.11.2018 - Výbory a komise

Noví členové výborů a komisí

05.11.2018 - 2018

Rudoltický zpravodaj č. 6/2018

01.11.2018 - Zastupitelstvo obce

Noví členové zastupitelstva a rady obce

01.11.2018 - Tělocvična

Změna správce tělocvičny, nový telefon

22.10.2018 - Povinné informace

Změna telefonního čísla: Obecní úřad 467 771 292

Informace

 

 

Počasí


Sobota Neděle Pondělí

Úterý Středa Ćtvrtek

Statistika

TOPlist

Vyhlášky a nařízení

MÍSTNÍ POPLATKY PRO ROK 2018

 

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

S platností od 1. 1. 2018 byl usnesením Zastupitelstva obce Rudoltice ze dne 30. 11. 2017 zrušen místní poplatek za svoz komunálního odpadu. Svoz komunálního odpadu bude zdarma nadále  zajišťovat obec.

Nádoby na odpad je i přesto nutné označit samolepkou jako v minulých letech. Nově není již na samolepce uveden rok, její platnost je neomezená.

Samolepky je možné si vyzvednout na podatelně místního obecního úřadu, a to od 2.1.2018  (pondělí a středa 8.00 – 11.00 hod., 12.00 – 16.00 hod., úterý, čtvrtek a pátek 8.00 – 11.00 hod., 12.00 – 15.00 hod.)

 

 

U bytových domů ve vlastnictví obce, které používají pro komunální odpad černé plastové kontejnery, samolepku vylepí na příslušné kontejnery obec.

Zrušením místního poplatku však zůstává občanům povinnost odpady třídit do příslušných barevných kontejnerů umístěných na jednotlivých stanovištích.

 

 

 

Místní poplatek ze psů

Místní poplatek je stanoven Obecně závaznou vyhláškou obce Rudoltice č. 3/2011 o místním poplatku ze psů.

Poplatník a předmět poplatku:

 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Rudoltice.
   
 2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.


Sazba poplatku na kalendářní rok činí:

a) za prvního psa v rodinném domě 100 Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v rod. domě 150 Kč,
c) za prvního psa v bytovém domě 300 Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v byt. domě 350 Kč,
e) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu 50 Kč,
f) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle písm. e) tohoto ustanovení 200 Kč.


Osvobození a úlevy od poplatku:

 1. Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis . 
 2. Od poplatku se dále osvobozuje držitel psa z útulku v příslušném kalendářním roce, kdy došlo k jeho převzetí z útulku.
 3. Nárok na úlevu na poplatku má držitel psa, který je na jméno poplatníka trvale označen mikročipem, a to ve výši 50 % poplatku.


Splatnost místního poplatku:

Místní poplatek ze psů je splatný pouze v hotovosti, a to přímo na obecním úřadu nejpozději do 30.4.2018.
 

Informace pro poplatníky:

 • Poplatník je povinen psa přihlásit do 15 dnů ode dne nabytí psa.
 • Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek v poměrné výši, a to za každý i započatý měsíc, ve kterém existovala poplatková povinnost, se hradí 1/12 z příslušné sazby poplatku.
 • Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může správce zvýši na trojnásobek.
 • Do 15 dnů je poplatník povinen hlásit skutečnosti rozhodné pro zánik poplatkové povinnosti, a to písemně.
 • Při přihlášení bude vydána zdarma evidenční známka, která je pro další psy nepřenosná. Držitel by měl zajistit, aby známka byla u psa viditelně nošena.

 

Upozornění:

Přílohy jsou uloženy ve formátu PDF. Pro prohlížení PDF souborů je nutný Adobe prohlížeč. Zdarma jej lze stáhnout např. na stránkách výrobce zde.