Víte, že v roce 1843 začala výstavba železniční tratě přes Rudoltice a v roce 1845 byl zahájen její provoz? Jako nádraží sloužil strážní domek a v roce 1854 byl přestavěn na vlakové nádraží.

Novinky na stránkách
13.11.2018 - Podzim v obci

Fotografie podzim 2018

07.11.2018 - Rada obce

Zasedání rady obce dne 1.11.2018

05.11.2018 - Výbory a komise

Noví členové výborů a komisí

05.11.2018 - 2018

Rudoltický zpravodaj č. 6/2018

01.11.2018 - Zastupitelstvo obce

Noví členové zastupitelstva a rady obce

01.11.2018 - Tělocvična

Změna správce tělocvičny, nový telefon

22.10.2018 - Povinné informace

Změna telefonního čísla: Obecní úřad 467 771 292

Informace

 

 

Počasí


Sobota Neděle Pondělí

Úterý Středa Ćtvrtek

Statistika

TOPlist

Výbory a komise

Výbory

Zastupitelstvo obce zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány finanční, kontrolní a osadní výbor. Výbory svá stanoviska a návrhy předkládají zastupitelstvu obce, plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídají zastupitelstvu obce.
 

název výboru předseda výboru členové výboru
Finanční výbor Žáček Daniel Bartoš Roman
Mgr. Macháčková Marcela

 
Kontrolní výbor Málek Jaroslav

Ing. Jílek Vilém
Mgr. Kolomý Tomáš

Osadní výbor pro lokalitu Zámeček

 

 

 
Finanční výbor
a) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,
 
b) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
 

Kontrolní výbor
a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena,
 
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti,
 
c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.
 
 
Osadní výbor je oprávněn
a) předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce,
 
b) vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce,
 
c) vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce.
 
Požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu být uděleno.

 

Komise

Rada obce zřídila jako své iniciativní a poradní orgány komisi životního prostředí, sociální a kulturní komisi. Svá stanoviska a náměty předkládají komise radě obce. Komise jsou ze své činnosti odpovědny radě obce.

Komise jsou též výkonným orgánem, jestliže jim byl svěřen výkon přenesené působnosti. V takovém případě na svěřeném úseku odpovídají starostovi.
 

název komise předseda komise členové komise
Komise životního prostředí Kohout Richard

Suchý Jaroslav
Řehoř Pavel
Ing. Jílek Vilém
Mgr. Kolomý Tomáš

Sociální komise Onufrijová Miluše

Ing. Macháček Josef
Brejšová Zdeňka
Kulihová Věra
Divíšková Tereza

Komise životního prostředí

Od 1.6.2017 každý lichý pátek v době od 13.30 do 15.00 hodin v podatelně obecního úřadu poskytuje předseda Komise životního prostředí pan Richard Kohout konzultační hodiny občanům. Konzultace jsou určeny k řešení problémů týkajících se životního prostředí v naší obci.

Povodňová komise

K plnění úkolů při ochraně před povodněmi na území obce byla radou obce dále zřízena povodňová komise podle ust. § 78 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění. Povodňová komise je zvláštním orgánem obce. Předsedou povodňové komise je vždy starosta obce. Další členy komise jsou jmenováni z členů obecního zastupitelstva a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. Starosta svolává povodňovou komisi na základě vyhlášení stupňů povodňové aktivity, podle povodňového plánu obce, zejména k projednání zásadních záležitostí týkajících se řešení situace a přijetí opatření.

 

funkce jméno a příjmení bydliště telefon poznámka
předseda Mgr. Kolomý Ivo Rudoltice 259 602 615 316 starostka obce
1. místopředseda Žáček René Rudoltice 65 603 810 312 starosta SDH
2. místopřeseda Šrámek Miloslav Rudoltice 212 607 568 958 VISION Rudoltice
člen Kobzová Jolana Rudoltice 94 602 129 935 místostarostka obce
člen Suchý Jaroslav Rudoltice 251 607 568 984 člen rady obce
člen Řehoř Pavel Rudoltice 264 776 191 128 člen rady obce
člen Bc. Samek Pavel Rudoltice 298 725 694 690 člen zastupitelstva obce
člen Žáček Daniel Rudoltice 65 602 666 742 člen zastupitelstva obce
člen Málek Jaroslav Rudoltice 278 737 663 539 velitel družstva SDH
člen Faltus Serge Rudoltice 210 777 752 704 TJ SOKOL Rudoltice
člen Božák František Rudoltice 26 774 373 289 VISION Rudoltice


Povodňová komise v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi

 • potvrzuje soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně (§ 71 odst. 4), s povodňovým plánem obce,
 • zpracovává povodňový plán obce a předkládá jej k odbornému stanovisku správci povodí, v případě drobných vodních toků správci těchto vodních toků,
 • provádí povodňové prohlídky,
 • zajišťuje pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních funkcí v území,
 • prověřuje připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů,
 • organizuje a zabezpečuje hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu, zabezpečuje varování právnických a fyzických osob v územním obvodu obce s využitím jednotného systému varování,
 • informuje o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí a povodňový orgán obce s rozšířenou působností,
 • vyhlašuje a odvolává stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti,
 • organizuje, řídí, koordinuje a ukládá opatření na ochranu před povodněmi podle povodňových plánů a v případě potřeby vyžaduje od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc,
 • zabezpečuje evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů, zajišťuje další záchranné práce,
 • zajišťuje v době povodně nutnou hygienickou a zdravotnickou péči, organizuje náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území,
 • provádí prohlídky po povodni, zjišťuje rozsah a výši povodňových škod, zjišťuje účelnost provedených opatření a podává zprávu o povodni povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností,
 • vede záznamy v povodňové knize.Dokumenty ke stažení:

Povodňová komise obce Rudoltice - 29.2.2012 29.02.2012
Zápis   
Povodňová komise obce Rudoltice - 28.2.2012 28.02.2012
Zápis   
Povodňová komise obce Rudoltice - 26.2.2012 26.02.2012
Zápis   
Povodňová komise obce Rudoltice - 25.2.2012 25.02.2012
Zápis   
Povodňová komise obce Rudoltice - 24.2.2012 24.02.2012
Zápis