Víte, že v roce 2015 se narodilo v naší obci 24 dětí?

Novinky na stránkách
12.09.2018 - 2018

Rudoltický zpravodaj č. 5/2018

11.09.2018 - Rada obce

Zasedání rady obce dne 6.9.2018

Informace

 

 

Počasí


Sobota Neděle Pondělí

Úterý Středa Ćtvrtek

Statistika

TOPlist

Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce je nejvyšším orgánem obce. Zasedání zastupitelstva obce jsou veřejná. Základní pravidla pro jednání zastupitelstva obce stanoví zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;

Současné složení zastupitelstva obce je na základě výsledků komunálních voleb, konaných ve dnech 10. a 11. října 2014, následující:

 

Jméno a příjmení politická příslušnost
(volební strana)
telefon, e-mail funkce
Kolomý Ivo Mgr. SNK Obce bez korupce

602 615 316
ivo.kolomy@tiscali.cz

ou@rudoltice.cz

starosta obce 
Kobzová Jolana SNK Za naše Rudoltice

602 129 935
463 351 552
jolana.kobzova@rudoltice.cz
ou@rudoltice.cz

místostarostka obce

Havlenová Lenka Mgr. SNK Za naše Rudoltice
608 432 553
lenka.havlenova@gmail.cz

 

člen rady obce

Suchý Jaroslav SNK Za naše Rudoltice

607 568 984
jar.suchy@tiscali.cz

člen rady obce

Řehoř Pavel SNK Obce bez korupce

776 191 128
chourova.j@seznam.cz

člen rady obce

Šrámek Miloslav SNK Obce bez korupce

607 568 958
sramek.mil@email.cz

jednatel společ.VISION

Samek Pavel Bc. SNK Za naše Rudoltice

725 694 690

levap.kemas@seznam.cz

 
Macháčková Marcela Mgr. SNK Obce bez korupce

776 559 793
dialog.machackova@centrum.cz

 

Kohoutová Erika KSČM

602 842 486
erikakohoutova@seznam.cz

 

Bártlová Lenka Bc. NEZÁVISLÍ

776 023 736
bartlova@ow.cz

 

Žáček Daniel NEZÁVISLÍ

602 666 742
danecek.zacek@seznam.cz

 

Tejkl Jan Ing. NEZÁVISLÍ  

 

Pokorná Olga Mgr. NEZÁVISLÍ

733 616 017
skola.pokorna@seznam.cz

 

Sýkorová Jitka NEZÁVISLÍ  

 

Vymetálek Roman NEZÁVISLÍ  

 O pravomocích zastupitelstva obce hovoří konkrétně § 84 a 85 zákona o obcích:


§ 84
 
  (1) Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce (§ 35 odst. 1).
 
    (2) Zastupitelstvu obce je vyhrazeno
 
a) schvalovat program rozvoje obce,
 
b) schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce,
 
c) zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce,
 
d) zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny,
 
e) rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách,29)
 
f) delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast,
 
g) navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání,
 
h) vydávat obecně závazné vyhlášky obce,
 
i) rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
 
j) navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce a o slučování obcí,
 
k) určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni,
 
l) zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
 
m) volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady obce, jakož i počet dlouhodobě uvolněných členů tohoto zastupitelstva, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
 
n) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce,
 
o) zřizovat a zrušovat obecní policii,
 
p) rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce,
 
r) rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství,
 
s) udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce,
 
t) stanovit zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce,
 
u) rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů,
 
v) rozhodovat o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení veřejného neziskového ústavního zdravotnického zařízení, navrhovat zástupce do jeho dozorčí rady a rozhodovat o převodu vlastnického práva k majetku, s nímž hospodaří veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení nebo o jeho pronájmu v případech, kdy to stanoví zvláštní právní předpis29a),
 
x) plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem.
 
    (3) Není-li zřízena rada obce, vydává nařízení obce zastupitelstvo obce.
 
  (4) Zastupitelstvo obce si může vyhradit další pravomoc v samostatné působnosti obce mimo pravomoce vyhrazené radě obce podle § 102 odst. 2.
 
    (5) Zastupitelstvo obce rozhoduje o zrušení usnesení rady obce, jsou-li mu předložena k rozhodnutí podle § 105 odst. 1.

 

§ 85
 
    Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto majetkoprávních úkonech:
 
a) nabytí a převod nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce,
 
b) poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce,
 
c) poskytování dotací nad 50 000 Kč v jednotlivých případech občanským sdružením, humanitárním organizacím a jiným fyzickým nebo právnickým osobám působícím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí,
 
d) uzavření smlouvy o sdružení a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o sdružení, jehož je obec účastníkem,
 
e) peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,
 
f) vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20 000 Kč,
 
g) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč,
 
h) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
 
i) postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč,
 
j) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo půjčky, o poskytnutí dotace, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o sdružení,
 
k) zastavení nemovitých věcí,
 
l) vydání komunálních dluhopisů.

 

Upozornění:

Přílohy jsou uloženy ve formátu PDF. Pro prohlížení PDF souborů je nutný Adobe prohlížeč. Zdarma jej lze stáhnout např. na stránkách výrobce zde.


Jednací řád Zastupitelstva obce Rudoltice pdf301 kB14.11.2014Dokumenty ke stažení:

Zasedání zastupitelstva obce dne 25.6.2018 04.07.2018
Zápis   
Zasedání zastupitelstva obce dne 26.3.2018 05.04.2018
Zápis   
Zasedání zastupitelstva obce dne 26.2.2018 07.03.2018
Zápis   
Zasedání zastupitelstva obce dne 30.11.2017 10.12.2017
Zápis   
Zasedání zastupitelstva obce dne 31.8.2017 08.09.2017
Zápis   
Zasedání zastupitelstva obce dne 1.6.2017 11.06.2017
Zápis   
Zasedání zastupitelstva obce dne 13.3.2017 22.03.2017
Zápis   
Zasedání zastupitelstva obce dne 19.12.2016 21.12.2016
Zápis   
Zasedání zastupitelstva obce dne 26.9.2016 05.10.2016
Zápis   
Zasedání zastupitelstva obce dne 27.6.2016 05.07.2016
Zápis   
Zasedání zastupitelstva obce dne 5.5.2016 13.05.2016
Zápis   
Zasedání zastupitelstva obce 11.2.2016 19.02.2016
Zápis   
Zasedání zastupitelstva obce dne 23.11.2015 02.12.2015
Zápis   
Zasedání zastupitelstva obce dne 7.9.2015 16.09.2015
Zápis   
Zasedání zastupitelstva obce dne 16.6.2015 25.06.2015
Zápis   
Zasedání zastupitelstva obce dne 8.6.2015 16.06.2015
Zápis   
Zasedání zastupitelstva obce dne 9.3.2015 18.03.2015
Zápis   
Zasedání zastupitelstva obce dne 15.12.2014 19.12.2014
Zápis   
Ustavující zasedání zastupitelstva obce dne 10.11.2014 19.11.2014
Zápis   
Zasedání zastupitelstva obce dne 1.9.2014 11.09.2014
Zápis   
Zasedání zastupitelstva dne 18.8.2014 27.08.2014
Zápis   
Mimořádné zasedání zastupitelstva obce dne 4. 8. 2014 07.08.2014
Zápis   
Mimořádné zasedání zastupitelstva obce dne 21.7.2014 25.07.2014
Zápis   
Zasedání zastupitelstva obce dne 22.5.2014 01.06.2014
Zápis   
Zasedání zastupitelstva obce dne 27.2.2014 08.03.2014
Zápis   
Zasedání zastupitelstva obce dne 4.12.2013 14.12.2013
Zápis   
Zasedání zastupitelstva obce dne 5.9.2013 13.09.2013
Zápis   
Zasedání zastupitelstva obce dne 6.6.2013 14.06.2013
Zápis   
Zasedání zastupitelstva obce dne 9.5.2013 18.05.2013
Zápis   
Zasedání zastupitelstva obce dne 14.2.2013 22.02.2013
Zápis   
Zasedání zastupitelstva obce dne 6.12.2012 16.12.2012
Zápis   
Zasedání zastupitelstva obce dne 27.9.2012 06.10.2012
Zápis   
Zasedání zastupitelstva obce dne 12.7.2012 20.07.2012
Zápis   
Zasedání zastupitelstva obce dne 19.4.2012 29.04.2012
Zápis   
Zasedání zastupitelstva obce dne 26.1.2012 03.02.2012
Zápis   
Zasedání zastupitelstva obce dne 19.12.2011 23.12.2011
Zápis