Víte, že významný bod Zámecký vrch leží v nadmořské výšce 435 m n. m.?

Novinky na stránkách
16.01.2019 - 2019

Rudoltický zpravodaj č. 1/2019 vč. přílohy

11.01.2019 - Ceníky

Cena vodného a stočného od 1.1.2019

21.12.2018 - Adventní čas 2018

Vánoční koncerty

21.12.2018 - Rada obce

Zasedání rady obce dne 20.12.2018

19.12.2018 - Zastupitelstvo obce

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce dne 12.12.2018

13.12.2018 - Likvidace odpadu

Svozový plán odpadu pro rok 2019

01.11.2018 - Tělocvična

Změna správce tělocvičny, nový telefon

22.10.2018 - Povinné informace

Změna telefonního čísla: Obecní úřad 467 771 292

Informace

 

 

Počasí


Sobota Neděle Pondělí

Úterý Středa Ćtvrtek

Statistika

TOPlist

Informace pro občany

POČET OBYVATEL V OBCI RUDOLTICE K 31.12.2015
JE 1833 OSOB.

 

EVIDENCE OBYVATEL


Hlášení trvalého pobytu

Upraveno zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů.

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním.

Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu, do kterého je k pobytu hlášen ani k vlastníkovi nemovitosti.

Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození je místo trvalého pobytu jeho matky, pokud se rodiče nedohodnou jinak.

Kdo ohlašuje změnu místa pobytu:
a) občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě plné moci
b) zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun
c) zákonný zástupce za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům
d) zákonný zástupce za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu

Kam se obrátit:
Změnu místa trvalého pobytu občan hlásí na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu.

Co musíte předložit:
a) vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu
b) předložit platný občanský průkaz
c) předložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu) anebo pokud takový doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu. Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

Správní poplatek:
Za ohlášení změny místa trvalého pobytu občan České republiky zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč.
Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

Vzor přihlašovacího lístku k trvalému pobytu naleznete v příloze.


Zrušení údaje o místu trvalého pobytu:

Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o rušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka/ů objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek.

Zákonnými podmínkami jsou především:
a) zánik užívacího práva občana k objektu nebo jeho vymezené části objektu, jehož adrese je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana
b) neužívání objektu nebo jeho vymezené části

Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat.

Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen.

Formulář:
"Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu" naleznete v příloze. Jedná se o nejčastěji používané typy formulářů.


Adresa pro doručování:

Na žádost obyvatele lze v evidenci obyvatel vést též údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu (např. § 46b písm. a) občanského soudního řádu).

Formulář:
"Hlášení adresy pro doručování" naleznete v příloze.
 

Výdej údajů z evidence obyvatel

Evidence obyvatel je vedena v informačním systému a obsahuje zákonem stanovené údaje o státních občanech České republiky, cizincích s povolením k pobytu na našem území a cizincích, kterým byla na území České republiky udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové ochrany.

Kdo může o údaje zažádat:

Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna územního obvodu místa trvalého pobytu poskytuje na žádost obyvatele staršího 15 let (do té doby může o poskytnutí údaje žádat jeho zákonný zástupce) údaje z evidence obyvatel, které jsou vedeny k jeho osobě. Žádost se podává buď na základě tiskopisu „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“ nebo písemné žádosti, která musí obsahovat jméno, příjmení, rodné příjmení, rodné číslo, adresu pobytu, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu, průkazu o povolení pobytu cizince anebo průkazu povolení k pobytu azylanta. Žádost obyvatel opatří úředně ověřeným podpisem. Povinnost úředního ověření podpisu neplatí, pokud obyvatel podepíše žádost před orgánem příslušným k poskytování údajů.

Správní poplatek:
Obyvatel za poskytnutí údaje z informačního systému evidence obyvatel zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč.

Vzor "Žádosti o poskytnutí údajů z informačního systému" naleznete v příloze.
 


VIDIMACE A LEGALIZACE


Ověření podpisu nebo kopie listiny

Upravuje zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů.

Co je vidimace:
Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou.

Co je legalizace:
Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údaje uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.

Kdo může podat žádost:
Vidimace a legalizace se provádí na žádost fyzické osoby (§ 6 odst. 3 zákona o ověřování).

Vidimace se neprovede:
a) je-li listinou, z níž je vidimovaná listina pořízena, listina, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanského průkazu, cestovního dokladu, zbrojního průkazu, řidičského průkazu, vojenské knížky, služebního průkazu, průkazu o povolení k pobytu cizince, rybářského lístku, loveckého lístku nebo jiného průkazu, vkladní knížky, šeku, směnky nebo jiného cenného papíru, losu, sázenky, protestu směnky, geometrického plánu, rysu nebo technické kresby;
b) je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého;
c) je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka;
d) jsou-li ve vidimované listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohli zeslabit její věrohodnost;
e) jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena;
f) není-li z vidimované listiny patrné, zda se jedná o prvopis, již ověřenou vidimovanou listinu, opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního předpisu.

Legalizace se neprovede:
a) jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci prování;
b) je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy nebo jde-li o legalizaci podpisu na listině, která obsahuje žádný text;
c) je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenského jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do českého jazyka.

Co musíte předložit:

Žadatel o legalizaci předloží k prokázání své totožnosti platný
a) občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
b) průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,
c) průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, které byl azyl udělen,
d) průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany nebo,
e) průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.

Správní poplatek:
Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30,- Kč.
Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 30,- Kč.

 

KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES

Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem a povolení ke kácení dřevin u železničních drah může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě s drážním správním úřadem.

Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav a z důvodů zdravotních. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin.

Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právním předpisy, se nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2.

Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou. Žádost naleznete v příloze.

 

Upozornění:

Přílohy jsou uloženy ve formátu PDF. Pro prohlížení PDF souborů je nutný Adobe prohlížeč. Zdarma jej lze stáhnout např. na stránkách výrobce zde.